Regulamin

Artykuł 1 – Definicje
Terminy używane w Regulaminie Freelans.pl oznaczają:
1. Administrator, Freelans.pl- portal internetowy działający pod firmą: Inglot Plus, adres dla doręczeń Wierzbowa 15, 50-056 Wroclaw, Polska NIP: PL5961587256, REGON: 080831919
2. Serwis Freelans.pl/Serwis – serwis online o charakterze otwartym prowadzony przez Administratora, służący do publikowania Treści oraz komunikacji między Użytkownikami, dostępnymi w domenie internetowej Freelans.pl.
3. Treść – informacja umieszczana w Serwisie Freelans.pl o dowolnym charakterze, zawierająca treść autorską Użytkownika, zgodna z literą prawa i niemająca charakteru nieobyczajnego, umieszczana przez Użytkowników, moderowana przez Administrację.
4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administrator w ramach Freelans.pl.
5. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Serwisie, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (loginem) i hasłem.
Artykuł 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług polegających na umieszczaniu autorskich treści o charakterze parodystycznym, korzystania z Serwisu Freelans.pl, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.
2. Z uwagi na fakt, iż Serwis Freelans.pl występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej publikować treści, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za publikację treści objętych prawem autorskim przez Użytkowników.
Artykuł 3. Rejestracja
1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Freelans.pl przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Serwis na stronach Serwisu Freelans.pl oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.
3. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie danych.
4. Aktywacja Konta w Serwisie Freelans.pl powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych
5. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej login Użytkownika.
6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych danych z zastrzeżeniem punktów poniższych.
7. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
Artykuł 4. Publikowanie treści
1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści będą umieszczane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich. Z tytułu niniejszego oświadczenia Użytkownik ponosi wobec autora treści pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym autor treści ma prawo żądać od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem z tytuł naruszenia jej praw w związku z publikacją treści, Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie wesprzeć Serwis, na łamach którego umieścił treść objętą prawem autorskim, w obronie przed tym roszczeniem (w tym poprzez przystąpienie w charakterze interwenienta ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią lub dostarczenie niezbędnego materiału dowodowego przeczącego zasadności zarzutów), oraz do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód, kosztów, wydatków poniesionych przez Serwis w związku z tym roszczeniem – w szczególności kosztów obsługi prawnej, a także odszkodowań i kosztów zasądzonych przez sąd lub wynikających z treści zawartej z poszkodowanym ugody.
3. Każda publikacja objęta prawem autorskim na otwartych licencjach prawnoautorskich (takich jak np. creative commons) musi zawierać link do źródła, z którego został udostępniony materiał.
Artykuł 5. Zmiany regulaminu
1. Freelans.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Serwis, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.
Artykuł 6. Końcowe postanowienia Regulaminu
1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Freelans.pl, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Freelans.pl w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadzone zostanie postanowienie, odpowiadające jak najbardziej zgodnemu zamiarowi stron.